TERBITAN

SIRI PENERBITAN AFKAR

BIL 1

Add caption
KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1. Kalam Allah: Tumpuan Terhadap Penghujahan al-Qadi 'Abd al-Jabbar. -          Mohd Radhi Ibrahim
 2. The Mysticism of Abu Yazid al-Bistami. -          Mohd Fakhrudin Abdul Mukti
 3. Biografi Shaikh Ahmad b. Idris dan Sumbangannya Terhadap Alam Kesufian. -          Che Zarrina Sa’ari
 4. Epistemologi: Satu Perbincangan Awal. -          Imam Abdul Fattah Imam -          Terj. Dan edit: Mohd Kamil Hj. Ab. Majid
 5. Falsafah al-Kindi Tentang Akal: Analisis Awalan dan Terjemahan Risalah fi al-‘Aql. -          Wan Suhaimi Wan Abdullah
 6. Falsafah dan Sistem Pendidikan: Perbandingan Antara Plato dan Ibn Sina. -          Idris Zakaria
 7. Penghasilan Karya Sintesis Antara mantik dan Usul al-Fiqh: Rujukan Kepada Kitab al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al-Ghazzali (M. 505H./ 1111M). -          Mohd Fauzi bin Hamat
 8. Konsep Sila dan Akhlak: Satu Analisis Awal. -          Khadijah binti Mohd Khambali @ Hambali
 9. Sumbangan Ibn Khaldun Dalam Pemikiran Ekonomi Islam dan Relevansinya Dengan Permasalahan Ekonomi Semasa. -          Joni Tamkin Bin Borhan
 10. Etika Penyelidikan Islam: Satu Analisis. -          Rahimin Affandi Abdul Rahim
 11. Retorik Pengucapan Dakwah Ustaz Ismail Kamus. -          Nor Raudah Siren


BIL 2Add caption

KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1. Hubungan Antara Dhat dan Sifat Allah SWT Menurut Para Mutakallimun. -          Mohd Radhi Ibrahim
 2. Islam: An Overview in History and Contemporary World. -          Hashim Musa
 3. Insan Kamil: Ciri dan Proses Pembentukan. -          Zakaria Stapa
 4. Perkembangan Tarikat Ahmadiyyah di Negeri Kelantan Darul Naim. -          Che Zarrina Sa’ari
 5. The Classical Islamis Concept of Man as a “Small World”. -          Yasien Mohamed
 6. Beberapa Aspek Epistemologi al-Shaykh Zayn al-‘Abidin b. Muhammad al-Fatani: Suatu Penelitian Awal Terhadap Karyanya ‘Aqidah al-Najin fi ‘Ilm Usul al-Din. -          Wan Suhaimi Wan Abdullah
 7. Tema-tema Besar Pemikiran Muhammad al-Ghazali. -          Mohd Rumaizuddin Ghazali
 8. Peranan dan Cabaran Ekonomi Islam Dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis. -          Joni Tamkin Bin Borhan
 9. Cabaran-cabaran Pengajian Usuluddin dan Falsafah di Alaf Baru. -          Jawiah Dakir, Mazlan Ibrahim, Jaffary Awang dan Ibrahim Mohamed.BIL 3
Add caption
KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد

 1. The Background of Malay Kalam With Special Reference to the Issue of the Sifat of Allah. -         Mohd Fakhruddin Abdul Mukti 
 2. Kedudukan Mantik Sebagai Mukadimah Ilmu: Satu Analisis Pandangan al-Imam al-Ghazzali. -          Mohd Fauzi bin Hamat 
 3. Memperkasakan Budaya Berfikir Islam: Suatu Analisis. -          Rahimin Affandi Abd. Rahim 
 4. Sufi Epistemology: Ibn ‘Arabi on Knowledge (‘Ilm). -          Syamsuddin Arif 
 5. Purification of Soul according to Sufis: A Study of al-Ghazzali’s Theory. -          Che Zarrina Sa’ari 
 6. The Educational Ethics of Isfahani and Ghazzali. -          Yasien Mohamed
 7. Al-Attas dan al-Qaradawi Mengenai Islam dan Sekularisme. -          Ugi Suharto 
 8. Falsafah Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Islam: Suatu Analisis Karya al-Zurnuji. -          Wan Suhaimi Wan Abdullah 
 9. The Dilemma of Muslim Leadership Continues as the Legitimacy Crisis Persists in Muslim Countries. -          Ahmad Kazemi Moussavi 
 10. Beberapa Aspek pemikiran Syeikh Daud bin ‘Abdullah al-Fatani Dalam Perbankan Islam: Tumpuan Kepada Furu’ al-Masa’il. -          Joni Tamkin Bin Borhan.BIL 4

Add caption
KANDUNGAN/ CONTENTS /   محتويات العدد
 1. Risalah fi al-Istihsan al-Khawd fi ‘Ilm al-Kalam Karangan Imam al-‘Ash’ari: Terjemahan Teks. -          Mohd Raudhi Ibrahim & Rawiyah Mohd. Junoh  
 2. Islam Sebagai “al-Din”: Beberapa Pengamatan Terhadap Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas. -          Mohd Zariat Abdul Rani 
 3. Some Aspects of Sufism in Minhaj al-‘Arifin of al-Ghazzali. -          Che Zarrina Sa’ari 
 4. Islamic Psychoterapy: Isfahani’s Treatment of Anger, Fear and Sorrow. -          Yasien Mohamed  
 5. Format al-Burhan Dalam Tradisi Pengajian Mantik: Analisis Terhadap Kitab al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Karangan al-Imam al-Ghazzali. -          Mohd Fauzi Hamat  
 6. Towards al-Raniri Technical Terms: An Observation on al-Raniri’s Concept of Arabic-Malay Translation. -          Wan Suhaimi Wan Abdullah  
 7. Quranic Principles of Islamic Banking. -          Joni Tamkin bin Borhan  
 8. Al-Tabari: The Conception of History. -          Muhidin Mulalic
 9. الاتجاه الفلسفي عند أبي البركات البغدادي.  - أحمد محمد الطيب 
BIL 5

Add captionKANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1.  Hakikat Ilmu Kalam: Definisi, Matlamat, Metode, Topik Perbincangan dan Kedudukannya Dalam Ilmu-ilmu  Islam. -          Hasan Mahmud al-Shafe’i -          Terj. Wan Suhaimi Wan Abdullah
 2. Sumbangan Pengajian Akidah dalam Membangun Minda Melayu: Suatu Sorotan Ringkas. -          Mohd Fauzi Hamat 
 3. Analysis of the Doctrine of Sufism in Jami’ al-Haqa’iq bi Tajrid al-‘Ala’iq. -          Che Zarrina Sa’ari 
 4. Shaykh Dawud al-Fatani and His Manhal al-Safi: An Overview.-          Mohd Zain Abd Rahman 
 5. Ibn al-‘Arabi tentang Ragam Faham Agama (Religious Pluralism).-          Mohd Sani Badron 
 6.  Menghadapi Cabaran Penisbian Nilai (Moral Subjectivism): Agama Sebagai Asas Kekuatan Akhlak.-          Mohd Farid Mohd Shahran 
 7. Sadra and Geman Idealist Philosophy: On the Problem of Intellectual Intuition.-          Ernest Wolf-Gazo 

 8. فكر مالك بن نبي والمجتمج الملايوي المسلم في العصر الحديث. - عثمان شهاب
 9. Laporan Penyelidikan: Pengajaran Ilmu tauhid Di Johor: Tumpuan Kepada Sumber-sumber Pengajaran di Institusi-institusi Non-formal.-          Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali


BIL 6

Add caption

KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1. Beberapa Aspek Pandangan Alam Orang Melayu Dalam Manuskrip Melayu Tertua al-‘Aqaid al-Nasafi. -          Wan Mohd Nor Wan Daud
 2. The Concept of the People of the Book (‘Ahl al-Kitab) in Islamic religious Tradition. -          Muhammad Azizan Sabjan and Noor Shakirah Mat Akhir  
 3. Islamisasi dan Kristianisasi di Kalangan Orang Asli Temuan Broga. -          Mohd Nizam Sahad dan Che Zarrina Sa’ari
 4. Al-Qur’an, Orientalis dan Luxenburg. -          Syamsuddin Arif
 5. Shaykh Dawud al-Fatani’s Manhal al-Safi: An Annotated Translation. -          Mohd. Zain Abd. Rahman
 6. Self Discipline in the Islamic Psycho-Spiritual Tradition: Preliminary Observations on the theory and Practice. -          Ssekamanya Siraje Abdallah
 7. Sufism and Philosophy in MullaSadra. -          Carl W. Ernst
 8. The Principle of the Systematic Ambiguity of Existence in the Philosophy of Ibn Sina and Mulla Sadra. -          Yanis Eshots
 9. Al-‘Ilm, al-Maqulat dan al-Hikmah Dalam Pemikiran Ulama Melayu: Satu Penelitian Awal. -          ­Mohd Zaidi Abdullah
 10. The Theory of Knowledge and Language: An Alternative View from Malay Studies Perspective. -          Hashim Hj Musa
 11. Two Pillars of Tolerance in Said Nursi. -          Yasien Mohamed
 12. Sasterawan Sebagai Insan: Satu Penelitian terhadap Beberapa Pandangan Sarjana. -          Mohd Zariat Abdul Rani
 13. Kajian Manuskrip al-Mu’tabar fi al-Hikmah (Kitab al-Nafs) Karangan Abu al-Barakat al-Baghdadi -          Wan Suhaimi Wan Abdullah
 14. إسلامية المعرفة وإسكالية التراث الإسلامي: قراءة نقدية في إفكار مدرسة "إسلامية المعرفة" ومقولات المعهد العالمي للفكر الإسلامي.  - نجم الدين قادر كريم الزنكي


BIL 7


Add caption

KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1. The ‘Aqidah in the Discource of Sayyid Qutb. -          Thameem Ushama
 2. Ibn Taymiyyah on the Hadith of the 73 Sects. -          Ssekamanya Siraje Abdallah
 3. Permasalahan Sekitar Qada’ dan Qadar. -          Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman
 4. The Concept of Predestination and free Will in Iqbal and Nursi. -          Yasien Mohamed
 5. Sufi and Taoist heritage and Glocalism or Two Types of Civilizations and Two Kinds of Dialogue. -          Yanis Eshots
 6. Islam dan Psikoterapi Moden. -          Khairunnas Rajab
 7. Pengajian Akidah di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Analisis Trhadap Silibus Pengajian di Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. -          Mohd Fauzi Hamat.
 8. Pengajian Falsafah Islam di Institusi Pengajian Tinggi Awam di Malaysia: Sukatan, Masalah dan Cabaran Pengajian. -          Wan Suhaimi Wan Abdullah


BIL 8


Add caption

KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1. Shaykh Dawud Al-Fatani’s Manhal al-Safi: An Annotated Transliteration. -          Mohd Zain Abd. Rahman
 2. Sumbangan Haji Daud bin Haji Omar al-Libadi Bukit Abal Dalam Perkembangan Tasawuf di Kelantan. -          Che Zarrina Sa’ari
 3. Perihal Alam Semesta Sebagai Kitab Kejadian dan Kesan Ilmiahnya Pada Hala-Tuju Sains Tabii: Satu Liputan Ringkas Menurut Rencana Pemikiran al-Attas. -          Mohd Zaidi b. Ismail
 4. Ibn Sina’s Idea of Nature and Change. -          Syamsuddin Arif
 5. Konsep Keadilan Dalam Historiografi Melayu Islam Kurun Ke-13 Sehingga ke-19. -          Tatiana Denisova
 6. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Seolah Menengah (KBSM): Kajian Di SMKA Negeri Melaka. -          Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, et. al.
BIL 9


Add caption


KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1. Menghargai Kepustakaan Metafizik Islam: Merujuk Khusus al-Futuhat al-Makkiyyah Karya Ibn al’Arabi. -          Mohd Sani Badron
 2. Ahmad Yasawi as a Leading Early Central Asian Sufi: Re-examination of His Perception on Tariqah (Order). -          Mesut Idriz
 3. Risalah al-Biruni fi Fihrist Kutub al-Razi: A Comprehensive Bibliography of the Works of Abu Bakr al-Razi (d. 313/925) and al-Biruni (d. 443/1051). -          Nurdeng Deuraseh
 4. The Impactof Language in the Formation of an Islamic Identity: ‘Arabi and A’jami. -          Anke Iman Bouzenita
 5. Kajian Teks-teks Melayu Islam di Barat: Masalah dan Kesalahfahaman Utama. -          Tatiana Denisova
 6. محي الدين بن عربي ووحدة الأديان: قراءة من خلال نصوصة.  - محمد رفاعي محمد أمين
 7. نقد أبي البركات البغدادي ليظرية الصورة لدى المشلئية الإسلامية وأثرة في المدرسة الإشرافية. - عبد الحكيم بن يوسف الخليفي
   
BIL 10

Add caption

KANDUNGAN/ CONTENTS /محتويات العدد
 1. Kewujudan Allad SWT Menurut Tuan Minal: Analisis Dan Transliterasi Teks Aqidat al-Najin. -          Faizuri Abd Latif dan Wan Suhaimi Wan Abdullah
 2. Faham Ilmu Dalam Islam: Pengamatan Terhadap Tiga Takrifan Utama Ilmu. -          Mohd Zaidi Ismail
 3. The Genesis of Greek Intellectuality in Islamic and Western Historiographies if Science: A Comprative Overview. -          Adi Setia Mohd Dom
 4. The Concept of Jihad in Qutb and Shari’ati. -          Yasien Mohamed
 5. Agama dan Perubahan Masyarakat Menurut Malik Bennabi. -          Usman Syihab
 6. الأعيان الثابتة فب فكر محي الدين بن عربي: قراءة من خلال نصوصه. - محمد رفاعي محمد أمين
 7. الخيال والتجرية الصوفية لدى شهاب الين السهروردي من خلال كتابه حكمة الإشراق. - عبد الحكيم بن يوسف الخليفي

SIRI PENERBITAN BERKALA

SIRI AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM

TASAWUF DAN UMMAH

Perkembangan kemajuan kebendaan dan faham materialistik melanda umat Islam kini menyumbang pelbagai kekeliruan berkenaan persepsi dan plan pembangunan bangsa yang ingin diusahakan. Hakikat bahawa Islam tidak pernah mengabaikan keduniaan kadang-kadang dijadikan hujah mutlak untuk mempromosi dan mengejar aspek tersebut. Kesannya, tanpa disedari, aspek akhirat dan pembangunan kerohanian seakan dikesampingkan, meskipun tidak dinafikan. Ia kelihatan hanya masa-masa tertentu sahaja. Peranan positifnya dalam pembinaan pembangunan manusia amnya dijahili dan diremehkan. Buku ini, yang memuatkan penjelasan ilmiah tentang bagaimana tasawuf sentiasa dan sememangnya ‘bersama’ dalam menyumbang ke arah pembangunan insan secara bersepadu, mampu memperbetulkan persepsi keliru kesan dari arus kebendaan di atas. Aspek sejarah perkembangan dan sumbangan tasawuf dalam masyarakat Muslim, isu bagaimana para sufi memain peranan dalam penjanaan pembangunan intelektual, potensi positif tasawuf dan tarekat dalam membina individu dan ummah serta untuk kaum sufi yang terkeliru dihidangkan untuk tatapan para pembaca. Ia diharap dapat mengubah persepsi ‘orang luar’ dan pada masa yang sama mampu memperbetulkan kesilapan ‘orang dalam’ tasawuf.PEMIKIRAN ISLAM DAN CABARAN SEMASA

Pemikiran Islam lazimnya dirujuk kepada gugusan ilmu pengetahuan berteraskan wahyu dan tradisi Islam hasilan dari proses ijtihad para ulama dan pemikir Islam. Ia adalah satu warisan pemikiran yang mampu menangani masalah-masalah besar yang dihadapi oleh ummah kini. Selain dari hujah-hujah al-Quran dan al-Hadith, bukti sejarah juga menyokong kenyataan tersebut, sebagaimana yang dapat dilihat dari pencapaian unggul ummah dalam bidang peradaban, keilmuaan dan pemikiran. Warisan tradisi Islam bukan sahaja berjaya mencipta peradaban gemilang di dunia Islam, bahkan turut membantu mencetuskan kemajuan Barat dalam bidang ilmu dan ketamadunan. Kekuatan yang ada dalam warisan pemikiran Islam terletak pada sendi-sendi atau elemen-elemen kekuatannya yang tersendiri. Antaranya ialah ciri kebolehpengembangan, pengiktirafan terhadap sumber rujukan al-Qur’an yang memperakui kesatuan wahyu para Rasul a.s. serta kesatuan risalah yang dibawa mereka, kesediaan mengambil dan menolak sesuatu gagasan idea menerusi aktiviti penyesuaian (adaption), pemurnian (purification), pengharmonian (harmonization), pembinaan semula (reconstruction) dan sebagainya, serta ciri pertengahan dan kesedahranaan dalam semua perkara (al-tawassut wa al-i’tidal). 

Buku Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa ini merupakan himpunan kertas kerja yang telah dibentangkan dalam Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaaan I anjuran Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada tahun 2003. Penghasilan buku ini adalah antara lain untuk menonjolkan kekuatan ilmiah dan pengaruh tradisi ilmu berteraskan akidah  dan pemikiran Islam tulen dalam menangani cabaran ummah semasa, khususnya dalam era globalisasi. Di samping itu, ia diharapkan dapat menyumbang ke arah usaha membangun pemikiran ummah secara bersepadu berteraskan disiplin pemikiran Islam yang menggabungkan antara pemikiran klasik dan moden yang kongruen dengan roh dan falsafah ajaran Islam.PEMBANGUNAN DI MALAYSIA

Pembangunan Di Malaysia karya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud ini menghidangkan perbincangan menarik tentang realiti dan faham sebenar pembangunan insan dan negara. Dengan mengemukakan hujah-hujah yang asli dan mendalam tentang pelbagai persoalan dasar berkaitan makna pembangunan sebenar di Malaysia, beliau mengutarakan pelbagai isu penting dan menarik. Ini merangkumi antaranya istilah sebenar yang lebih tepat bagi mentafsir faham dan makna pembangunan dari perspektif Islam; kelemahan Petunjuk Pembangunan Insan anjuran Bangsa-bangsa Bersatu; dasar agama dan akhlak dalam rancangan Pembangunan Malaysia; makna kebahagiaan dan penyempurnaan diri insan; isu jenayah kolar putih; hujah sejarah dan akhlak mengenai hak-hak Bumiputera khasnya orang Melayu; isu perpaduan dan kestabilan negara; dan faham model pembangunan sebenar antara agama dan tamadun utama di Malaysia, serta persembahan yang kritis dan adil, penulis mengupas isu-isu berkaitan pembangunan insan dan negara secara menyeluruh dan terarah. Ia sesuai dijadikan panduan setiap anggota masyarakat sama ada yang terlibat secara langsung dengan penggubalan dan pelaksanaan rancangan pembangunan di Malaysia mahupun pembaca umum yang inginkan kefahaman yang menyeluruh tentang hakikat pembangunan insan dan negara dalam Islam.AL-GHAZALI AND INTUITION
Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (450/1058-505/1111) is a theologian, logician, jurist and Sufis, was born and died at the town of Tus in Khurasan. He is one of the most influential thinkers in the history of Islam and kwon as “Mujaddid” of the fifth Muslim century because of his success in revealing the compatibility of the outward forms of religion with the inward experiences of the Sufi tradition. This study explores one of al-Ghazali’s significant works that is al-Risalah al-Ladunniyyah. In this work, he reveals the theory of knowledge, especially his views on classification of sciences. However, it can be seen that in his work, al-Ghazali puts special emphasized on the esoteric knowledge of spiritual intuition (al-‘ilm al-ghayb al-luduni). The study also discusses at length the authenticity of al-Risalah al-Ladunniyyah in the light of both external and internal evidences, and seeks to trace its influence on Malay Muslim thougt. This study also provides an Arabic text of the al-Risalah al-Ladunniyyah and the English translation of the work in order to make it easy access to those interested in Sufism and academicians.
KONSEP ASAS ISLAM DAN HUBUNGAN ANTARA AGAMA

Manusia dijadikan oleh Allah SWT dengan kepelbagaian yang berbagai temasuk dalam hal melibatkan kehidupan bermasyarakat dan beragama. Itulah sunnatulLah dan itulah reality yang dapat dilihat. Kepelbagaian ini patut diterima sebagai suatu yang baik dan tidak patut dijadikan alas an untuk berselisih di antara satu dengan yang lain. Ini kerana kesan dan akibat dari sikap yang diambil berkenaan hakikat ini akan kembali dan ditanggung oleh manusia sendiri. Setiap individu boleh memilih cara hidup, budaya bahkan agama tertentu untuk diikuti dan mereka ‘bebas’ untuk berbuat sedemikian. Apa yang menjadi isu dalam konteks ini adalah dasar da asa pemilihan mereka ketika memilih, mempertahan dan menyebarkan apa yang dipilihnya kepada orang lain. Apakah ia berdasarkan hujah dan ilmu atau semata-mata berdasarkan emosi dan sikap taksub yang tidak berasas? Jika di sana ada pilihan dana manusia berhak memilih, maka apakah wujud apa yang dilabelkan sebagai ‘eksklusif’ dan ‘inklusif’ dalam beragama? Buku ini akan mengentegahkan huraian ilmiah terhadap konsep-konsep asas hubungan Islam antara agama, terutama sikap sebenar yang perlu didokong oleh umat Islam apabila mempertahankan tentang keharmonian hidup beragama dengan penganut agama lain. Ia juga memperjelaskan kepada penganut agama lain betapa sikap ‘eksklusif’ Islam ini bukan suatu ancaman kepada cita-cita bersama secara hamoni, aman dan bersatu padu.
ISU DAN CABARAN HUBUNGAN ANTARA AGAMA DI MALAYSIA

Islam membentuk world-view masyarakat penganutnya yang berilmu, intelektual dan memiliki kekuatan rohani yang mapan; sehingga mempunyai kemahiran yang baik untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan sesiapa sahaja walaupun dengan individu yang berbeza anutan kepercayaan, keyakinan, budaya, bangsa dan fahaman politik. Ini termasuk masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Dalam masa yang sama, masyarakat Malaysia amnya telah melalui cabaran dan pengalaman yang tidak ternilai dalam hubungan antara agama. Justeru, suatu usaha murni yang berterusan wajar dilaksanakan demi mengekal dan mengukuhkan perpaduan bangsa pelbagai agama di Malaysia. Masyarakat Muslim di Malaysia yang hampir keseluruhannya adalah Melayu wajar mendahului usaha-usaha seumpama itu khususnya seperti aktiviti dan program-program dialog dan hubungan antara agama di Malaysia ini, buku yang menghidangkan ‘ramuan’ dalam mengaplikasikan kehidupan beragama yang harmoni di Malaysia ini diterbitkan. Ia bertepatan dengan situasi Malaysia yang beraneka etnik, budaya, bangsa, anutan agama dan kepercayaan; juga dengan pelbagai isu agama yang timbul sejak akhir-akhir ini. Buku ini membentangkan suatu bentuk perbincangan ilmiah yang menjurus kepada usaha untuk terus menyubur dan mengukuhkan pengharmonian hubungan antara umat beragama di Malaysia.
ديوان الإمام أبي حامد الغزالي

بقي للإمام أبي حامد الغزالي شعر صحيح النسبة جدير بالجمع والدراسة, وهذا الديوان يقدم نصوصه الشعرية ومجموع الصحيح منها 24 نصا في 666 بيتا, القصائد وعددها: إحدى عشرة قصيدة أطولها تائيته في 366 بيتا, ثم الهائية في 64 بيتا, ثم الجيمية في 58 بيتا, وله نصوص أخرى من المقطعات وهي: نص في 9 و 8 و 6 و 4 و أبيات, وأربعة نصوص في 3 أبيات, و خمس نتف, كما يقدم الديوان عرضا لمعاني نصوصه الشعرية وبيان دلالاتها بإيجاز. وفضلا عن ذلك فبين يدي الديوان دراسة موجزة لمراحل حياة الغزالي, وحالته النفسية وعزلته, ونظرة إلى شعره.